Specta WEAR Street značka ktorá si potrpí na kvalite produktov!

Specta WEAR je streetová značka oblečenia ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2014. Našou základnou prioritou je vyrábať oblečenie z najkvalitnejśích materiálov za účelom pohodlného nosenia. Na základe toho sme sa rozhodli vybudovať streetshop, v ktorom si nájdete všetky originál a trendy Specta WEAR produkty. Naša značka vznikla hlavne kvôli podpore extrémnych športov a talentov na Slovensku. V roku 2015 sme podporovali hlavne BMX Scénu, v 2016 sme k tomu pridali z aj Skateboardovú scénu a v nasledujúcich rokoch by sme sa aktívne chceli venovať aj Snowboard scéne na Slovensku.

Aktuálne sponzorujeme dvoch BMX Riderov a to Henricha Májeka a Jara Novelinku.

Specta WEAR nie je iba značka oblečenia, je to komunita ľudí, ktorá podporuje samotnú značku a zároveň pomáhajú s dizajnmi oblečenia!

Specta WEAR Team na Zlatých pieskoch

Nebojíme sa organizovať súťaže!

V roku 2016 sme organizovali online súťaž pre ľudí čo jazdia na BMX ( keďže BMX je pre nás prioritný šport), ktorá zožala dosť veľký úspech.

Veríme že do budúcnosti sa Nám podarí dostať ešte vyššie aby sme mohli oveľa viac podporovať extrémne športy na Slovensku!

Short promo video

[huge_it_slider id=”1″]

WWW.SPECTAWEAR.SK

 

 

 

Informácia o e-shope

Adrián Kollárik Specta WEAR,

Adresa: M.R Štefánika 466/37, 934 01 Levice

IČO: 50065718

DIČ: 1085918603

Bankové spojenie: ČSOB: SK90 7500 0000 0040 1800 7989

Tel.č: 0948 301 420

 

Obchodné podmienky

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru alebo odošle objednávku so všetkými nižšie uvedenými náležitosťami e-mailom na info@spectawear.com

(ďalej len “kupujúci”)

  1.     Ochrana osobných údajov

Pri objednávke vyjadruje kupujúci súhlas v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov , aby predávajúci spracoval a uchovával kupujúceho údaje potrebné pre činnosť predávajúceho vo všetkých svojich informačných systémoch.Kupujúci udeľuje tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek zrušiť písomnou alebo telefonickou formou a na základe tejto žiadosti predávajúci vymaže všetky osobné údaje kupujúceho zo svojej databázy.

III. Náležitosti objednávky, zrušenie objednávky

Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí okamihom odoslania objednávky.

Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.

Objednávka musí obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

– obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ(IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), e-mail adresu, fakturačnú adresu a adresu doručenia , v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke. Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii história objednávok, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Objednávku je možné zrušiť:

-zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu ado.kollarik@gmail.com. Predávajúci môže zrušenie objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť písomne(môže byť aj mailom).

-predávajúci má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku pred jej potvrdením, resp. do 48 hodín po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu.

-predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade , ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,… ).

  1.     Vrátenie tovaru

Všetok zakúpený tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru, na našu adresu (na vlastné náklady, doporučujeme poslať ako obyč. balík, nie dobierkou) spolu s krátkou žiadosťou a kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Tovar bude prevzatý späť za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

-tovar bude v pôvodnom, nepoškodenom obale

-nesmie byť použitý alebo poškodený

-musí byť vrátený kompletný -(vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie)

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistený, keďže ako predávajúci neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené prevodom na bankový účet zadaný v žiadosti o vrátenie tovaru a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí nepoškodeného tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcim požiadavkám sa termín vrátenia peňazí posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak, aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred jeho dodaním kupujúcemu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

  1.     Ceny

V cene nie je zahrnutá cena za dopravu.

VII. Predávajúci zodpovedá

-za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

-za dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

-za dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

– za priloženie daňového dokladu

VIII. Predávajúci nezodpovedá

-za oneskorené doručenie alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

-za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho

  1.     Kúpna cena, platobné podmienky

Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci môže v takomto prípade od zmluvy odstúpiť.

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo bankovým prevodom.

Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná ako konečná cena tovaru.

  1.     Osobný odber

Osobný odber je možný len po telefonickej dohode, kupujúci za tovar zaplatí vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet.

č.ú. ČSOB: SK90 7500 0000 0040 1800 7989

  1.     Doprava, dodacie lehoty a termíny

Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaní prostredníctvom pošty alebo kuriérom.

Doba pre dodanie tovaru:

-pri tovare “skladom” je dodávka tovaru Slovenskou poštou uskutočnená do 3-4 pracovných dní

kuriérom GLS do 24 hodín od odoslania objednávky

-pri tovare “nie je skladom” sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom.

XII. Poštovné a platba

Doprava sa účtuje k cene tovaru.

Predávajúci stanovuje poštovné , ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je uvedené v objednávke.

Prevádzkovateľ internetového obchodu faktúruje len v mene EUR.

Ak je balík vyššej hmotnosti ako 5kg postupuje sa podľa sadzieb a podmienok doručenia Slovenskej pošty. Zákazník pri potvrdení objednávky bude informovaný o tomto prekročení a bude oznámená skutočná cena poštovného.

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci príslušný súd.

Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom , kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom , keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. Decembra 2015.